CÀLCUL ORIENTATIU DE LA TARIFACIÓ SOCIAL DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Pagues: Mensual Anual

Rebuts: Mensual Anual

* Es consideren membres de la unitat familiar totes aquelles persones que estiguin empadronades en el mateix domicili.

NOTA

(**) Si disposa de totes les declaracions utilitzi les caselles que indiquem a continuació : els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 435 (base imponible general) i 460 (base imponible de l'estalvi) de la declaració de la renda de l'any 2020 de cadascun dels membres de la unitat familiar.

Els càlculs que s'ofereixen són orientatius i no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu.